Sosyal Medya

İSLAM

AMELLERİ İPTAL EDEN ŞEYLER

“Ey İman edenler! Allah’a ve Rasulüne itaat ediniz ve amellerinizi iptal etmeyiniz” (Muhammed 33) Yani Ey İman Edenler! Allah ve Rasulüne asi olup itaati terk etmek sureti ile diğer yaptığınız amelleri iptal etmeyiniz

 
ÖMER ARİF

Amel işlemek kadar; amelleri geçersiz kılacak şeylerden de uzak durmak önemlidir. Bir noktada amel işlemek kolaydır ama o amelleri amel defterinde ölünceye dek tutmak çok zordur.

“Ey İman edenler! Allah’a ve Rasulüne itaat ediniz ve amellerinizi iptal etmeyiniz” (Muhammed 33) Yani Ey İman Edenler! Allah ve Rasulüne asi olup itaati terk etmek sureti ile diğer yaptığınız amelleri iptal etmeyiniz. Amelleri iptal eden şeyleri bilmemek amel sahibini iflasa götürür. Çok amel işleyen ama amellerinin yok olduğunun bile farkında olmayan gafil; dibi delik havuza çokça su doldurmaya çalışan zavallı adama benzer. Nice amel sahibi amelini ilimsizlik sebebi ile boşa çıkarmıştır. Amellerin Salih ameller makamında amel defterine işlenmesinin barajı; tereddütsüz imandır. Dini mübine inanmayan insanların işlediği iyilikler ve iman ettikten sonra mürted olanların amelleri tamamen boşa gitmiştir. Ve onlar cehennemde kâfirler olarak ebedi kalacaklardır. “Her kim iman etmezse onun ameli mutlaka geçersiz olur ve o ahrette zarara uğrayanlardandır.” (Maide 5) Şirk ve küfür mutlak manada amelleri geçersiz kılar.

Fırtınalı bir havada kül savuran kişi o külleri tekrar toplayabilir mi? İşte bu manzara Müslüman’ı şirk ve şirke götüren şeyleri en ince detaylarına kadar öğrenmeye sevk etmelidir. Şirki ve müşrikliği sadece Çağrı filminde izlenen önünde secdeye varan putlar olarak algılamamak lazımdır. Kişinin amellerini tamamen boşa çıkartan şirkİ; kişinin Allah’a ortaklar edinmesi o kişileri Allah’ı sever gibi sevmesi, onların görüşlerini Allah’ın ve Rasulünün önüne alması, Allah’tan değil de başkalarından mutlak medet umması, tazimde ileri gidip fayda vermeyi ve zarar vermeyi o kişiye ehil görmesi, Allah’ın helalini haram, haramını helal kıldığı halde o kişinin bu görüşünü kabul etmesi kişiyi şirke girdirir. Genelde şirk ölçüsüz teslimiyet, sevgide aşırılık, şeriati bilmeme ve nefsi tatmin edecek şehevi duygular kanalı ile kişiye bulaşır.

Evet, şirk bulaşıcı bir hastalıktır. Aynı kaygıları güden, mutlak teslimiyeti Allah ve Rasulünden başkalarına isnat eden, sevgide ölçü bilmeyen, dinin sınırlarını tanımayan kişiler bu şirk mikrobunu birlikte bulunduğu ilmi bağışıklık sistemi zayıf insanlara da bulaştırırlar. Amr b.Luhay’ın Şam’dan getirdiği bir put Mekke ehlinin tamamına yakınını putperest müşrik yapmaya yetmiş idi.

Hassaten günümüzde irtidat şekil değiştirmiş ve çağdaş irtidat şekilleri türemiştir. Çağdaş iritdatın boyutunu iyi anlamak için Hasan en Nedvi’nin ‘Çağdaş İritdat’ isimli kitabını farklı bir bakış açısı kazanmak adına her Müslüman’ın okuyup kendisini muhasebe etmesi lazımdır.
Kuran ve sünnetin anlaşılmasındaki en önemli nokta şunu iyi bilmektir: Allah ve Rasulü bulaşıksız ve defosuz mümin istiyor. Yani şirke bulaşmamış ve bidat işler ile defolanmamış mümin. Rasulallah Efendimiz’in haber verdiği üzere ahirzaman müminlerinin en büyük sıkıntısı iman üzere sebat edememeleridir. Yani: “Akşama mümin sabaha kâfir, sabaha mümin akşama kâfir.” İşte şehevat vadilerinde dolaşan azgın nefis, yularından boşalan merkep gibi hangi vadide menfaat bulursa orada konaklama yapmaktadır. Camiler dolup ama içerisinde bir mümin bulunmaz ifadesini acaba nasıl anlamak gerekmektedir. İslam’ı sadece mescitlere hükmeden bir din olarak algılamak temelde yapılan en büyük yanlıştır.

Şirk, küfür ve itikadi münafıklık dışında amelleri boşa çıkaran şeyleri şu şekilde sıralayabiliriz:

1- Riya: Yapılan amelin ihlâslı yapılmayıp başkalarına göstermek için yapılmasıdır. Kısaca gösteriş olarak bilinen riya kıyamet günü yapmış olduğu ameli kim için yapmışsa sevabını ondan talep etmesi istenir ve kişinin o günkü perişanlığı çok büyük bir ibrettir. Rasulallah Efendimiz buyuruyorlar ki “Sizin üzerinize en çok korktuğum şey küçük şirktir: Riya.” Allah’u Teala amellere karşılığını verdiği gün şöyle buyurur “Dünyada gösteriş yaptığınız kimselere gidiniz ve bakınız onların yanında her hangi bir karşılık bulabilecek misiniz” (Ahmed b. Hanbel Müsned)
“Sizin üzerinize deccal den daha çok korktuğum şeyi haber vereyim mi? O gizli şirktir. Kişi bir adamın kendisine baktığından dolayı o adam namazını süsler.” (İbni Mace)

2- Kaderi yalanlamak: İmanın şartlarından birisi olan kadere iman hakkında ileri geri konuşmalar ve onu yalanlamalar ahir zamanda çoğalacaktır. Kaderi yalanlayan insanların türemesi, Müslümanlar içerisinde insanların kafalarını karıştıracak kader mevzularını çoğaltmak hem kıyamet alametlerindendir hem de ümmetin en şerlilerinin üzerinde tevillere gireceği bir mevzudur. Rasulallah Sallallahu Aleyhivesellem şöyle buyurmuştur “Üç kişi vardır ki; Allah onların farzını da nafilesini de kabul etmez. Ana-Babaya asi olan, yaptığı iyilikleri başa kakan, kaderi yalanlayan.” (Taberani)

3- Rasulallah’a muhalefet etmek: Allah’ın kendisine itaat edilmesi üzere gönderdiği Rasulüne muhalefet amelleri boşa çıkarır. Rasulallah’a itaat mutlak itaattir. Hayatında ve vefatından sonra ona itaat etmek farzdır. “Ey İman Edenler! Allah’a ve Rasulüne itaat ediniz ve amellerinizi iptal etmeyiniz.” Bu ayeti kerime Allah ve Rasulüne isyan etmek suretiyle amellerinizi iptal etmeyiniz şeklinde tefsir edilmiştir. Allah Müminlere Rasulallah’ın huzurunda seslerini kısmalarını emretmiş, birbirlerine seslerini yükselttikleri gibi yüksek sesle konuşmamalarını tembih etmiş aksi halde farkında olmadan amellerinin geçersiz olacağını bildirmiştir. Kulağı yavaş duyduğu için doğal olarak sesini yükselterek konuşan Sabit b. Kays’ın bilmeden sesimi yükseltirim sonrada cehennemlik olurum diye Rasulallah’ın huzurunda hiç konuşmaması sahabenin riayetinin ne ölçüde olduğunu bize haber vermektedir. Günümüzde Rasulallah hakkında ölçüsüzce sözler sarf eden ve onun sünnetini devre dışı bırakmak isteyen insanların konumu elbette çok daha vahimdir.

4- Bidatler de amelleri boşa çıkartır: Bidat; Rasulallah’tan sonra Kuran’a, sünnete ve icama-i ümmete muhalif olarak dinde sonradan ortaya çıkartılan şeylerdir.  Bidat sahibinin hiçbir amelini Allah’ın kabul etmeyeceğini Rasulallah Efendimiz haber vermektedir. Şöyle ki: “Allah bidat sahibinin amelini bidatini terk edinceye kadar kabul etmez.” Sonra Rasulallah ve sahabenin üzerinde olduğu yaşantı kişiyi bidatten uzak tutar. Allah’ın Rasulü bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor. “Bizim dinimiz üzere olmayan bir ameli kişi işlerse o amel reddolunmuştur.” Bidat sahibi bidatini terk etmedikçe hakir ve zelil görülmüştür. Hatta Rasulallah “Bidat sahibi kişiler cehennem köpekleridir” buyurmuştur. Buna benzer hadisi şerifler bidat ehlini çok şiddetli bir şekilde tehdit etmiş ve bidatten uzak safi bir sünnet üzere dini yaşantı vurgulamıştır. Gerek itikadi ve gerekse ahlaki bidatler şeytanların en güçlü silahı olmuştur. Şeytan isyan ettirerek baş edemediği çoğu insana ibadet görüntüsünde dinde olmayan bidatleri sevdirerek onları yoldan çıkartmıştır. “Her bidat sapıklıktır” buyuran Rasulallah’ın sünnetine şuurlu bir şekilde sarılmak kişiyi bidatlere düşmekten korur. Ümmetin şuurluları bidatleri öldürme, sünnetleri ihya etmeyi kendilerine şiar edinirler. Şiarı olmayanın şuuru da olmaz.

5- Kâhinlere ve müneccimlere itimat edip danışanlar da iflas ederler: “Kim bir kâhine gelir ve ondan kehanet adına bir şey sorarsa kırk gün namazı kabul edilmez.” (Müslim)

6- Şarap ve sarhoşluk verici şeylerin bağımlısı olmak da amelleri iptal eder: Rasulallah şarap bağımlısı olup tövbe etmeyenlerin kırk gün namazının kabul edilmeyeceğini haber vermektedir.

7- Allah adına hüküm vermek O’nun adına falan asla cennete giremez, Allah falanı asla affetmez tarzı şeyler söylemek ameli boşa çıkartır: Kızgınlıkla Allah’ın ulûhiyetini tekeline almak isteyen nice insan Allah’ın gadabına uğramış ve amelleri boşa çıkmıştır. Allah seni asla affetmez denilen nice günahkâr affolunmuş ama bu sözü söyleyen nice abidler Allah’ın gazabına uğramışlardır.

8- Bir Müslüman’ın öldürülmesine sevinmek: “Kim bir mümini öldürür sonra da onun öldürülmesine sevinirse Allah onun farzını da nafilesini de kabul etmez.” (Ebu Davud) Bir müminin öldürülmesine yarım kelime ile bile olsa yardımcı olanların Allah’ın gadabına uğrayıp Allah’ın rahmetinden ümitsiz olarak huzuru ilahiyeye varacağını bize Peygamber Efendimiz haber vermektedir. Bugün günümüzde Amerikan İşbirlikçisi olup milyondan daha çok Müslümanların katline her imkânı açan Müslümanları bu tehdit hiç mi rahatsız etmez!

9- İkindi namazını terk etmek: “Kim ikindi namazını terk ederse onun ameli boşa çıkmış olur.” (Buhari) Mazeretsiz tamamen terk etmek kastedilmiş olabilir.

10- Yapılan iyilikleri başa kakmak ve iyilik yaptığı kişiye eziyet etmek.
11- Ana-Babaya asi olmak.
12- Yalancı şahitlik yapmak.
13- Kocasının meşru isteklerine asi olan kadının isyanı.
14- Şer’i bir özrü olmaksızın Müslümanları terk edip onlara küsmek.
15- Cemaatin kendisinden hoşnut olmadığı imam, tebaanın kendisinden razı olmadığı devlet başkanı. Tabi ki Allah’ı razı etme yolunda iken cemaatin imama, tebaanın devlet başkanına hoşnutsuzluğu bir şey ifade etmez.
 
Rabbim amel işlemeyi kolaylaştırdığın gibi amelleri de muhafaza etmeyi de lütfeyle.
Ne mutlu işlemiş olduğu amelleri eksiksiz olarak mizan başında bulabilenlere!
ÖMER ARİF

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.